วันพุธที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

แนวข้อสอบฮาร์ดแวร์

1.ฮาร์ดแวร์ใดไม่จัดเป็นองค์ประกอบหลักของระบบคอมพิวเตอร์
ก. โมเด็ม ข. จอภาพ
ค. แป้นพิมพ์ ง. ชิปไมโครโปรเซสเซอร์
2.อุปกรณ์ใดจัดเป็นคนละประเภทกับเมาส์
ก. ลำโพง ข. แป้นพิมพ์
ค. สแกนเนอร์ ง. จอภาพแบบสัมผัส
3.ข้อใดเป็นอุปกรณ์รับข้อมูลทั้งหมด
ก. แป้นพิมพ์ ลำโพง เมาส์
ข. สแกนเนอร์ ไมโครโฟน จอภาพ
ค. กล้องดิจิทัล ไมโครโฟน แป้นพิมพ์
ง. กล้องดิจิทัล สแกนเนอร์ ไมโครโฟน
4.ชิปไมโครโปรเซสเซอร์ที่นิยมใช้ในปัจจุบันคือข้อใด
ก. AMD ข. Celeron
ค. Pentium ง. ถูกทุกข้อ
5.วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้บันทึกข้อมูลจากโรงงานผลิตคือข้อใด
ก. หน่วยรับข้อมูล ข. อุปกรณ์แสดงผล
ค. หน่วยความจำหลัก ง. หน่วยประมวลผลกลาง
6.อุปกรณ์ในข้อใดเก็บข้อมูลเป็นแทร็ก (Track)
ก. แรม ข. รอม
ค. การ์ดจอ ง. คอมแพคดิสก์
7.จอภาพจัดเป็นฮาร์ดแวร์ที่ทำหน้าที่อย่างไร
ก. อุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล
ข. อุปกรณ์แสดงผลประเภทเสียง
ค. อุปกรณ์แสดงผลที่แป้นพิมพ์
ง. อุปกรณ์แสดงผลที่เป็นภาพเคลื่อนไหว
8.หน่วยความจำในข้อใดบันทึกข้อมูลที่ลบหรือแก้ไขไม่ได้แต่อ่านได้
ก. หน่วยความจำรอม ข. หน่วยความจำแรม
ค. หน่วยความจำซีมอส ง. หน่วยความจำชั่วคราว
9.หน่วยความจุกิกกะไบต์มีความจุโดยประมาณเท่าไร
ก. หนึ่งพันไบต์ ข. หนึ่งล้านไบต์
ค. หนึ่งพันล้านไบต์ ง. หนึ่งล้านล้านไบต์
10.Random Access Memory เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ใด
ก. ประมวลผลข้อมูล ข.เก็บข้อมูลและโปรแกรม
ค. แสดงผลข้อมูลที่เป็นภาพ
ง.รับข้อมูลที่เป็นภาพเคลื่อนไหว
11.หน่วยข้อมูลและตรรกะอยู่ส่วนใดของระบบคอมพิวเตอร์
ก. หน่วยรับข้อมูล ข.หน่วยความจำหลัก
ค. หน่วยความจำสำรอง ง.หน่วยประมวลผลกลาง
12.อุปกรณ์เก็บข้อมูลในข้อใดอ่านด้วยเครื่องอ่านแผ่นซีดี (CD-ROM Drive)
ก. รอม ข.ฮาร์ดดิสก์
ค. คอมแพคดิสก์ ง.แผ่นฟล็อปปีดิสก์
13.ข้อใดเป็นเครื่องพิมพ์แบบไม่กระทบ
ก. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ข.เครื่องพิมพ์ภาพดิจิทัล
ค. เครื่องพิมพ์แผ่นซีดีรอม
ง.เครื่องพิมพ์แบบจุด (Dot-Matrix)
14.ข้อใดเป็นการแสดงผลจากฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
ก. การพิมพ์รายงาน ข.การดาวน์โหลดรูปภาพ
ค. เสียงเพลงจากคอมแพคดิสก์
ง.ถูกทุกข้อ
15.ROM เป็นหน่วยความจำที่เก็บข้อมูลแบบใด
ก. ข้อมูลจากการพิมพ์รายงาน
ข.บันทึกรูปภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิทัล
ค. บันทึกข้อมูลและคำสั่งเริ่มต้นของระบบ
ง.ถูกทุกข้อ
16.เครื่องฉายแอลซีดีเป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์หรือไม่อย่างไร
ก. เป็น ใช้สำหรับนำเสนองาน
ข.ไม่เป็น เพราะใช้เป็นอุปกรณ์เสริม
ค. ไม่เป็น เพราะใช้สำหรับชมภาพยนต์
ง.เป็น ใช้เป็นส่วนแสดงผลประเภทเสียง
17.อุปกรณ์เก็บข้อมูลสำรองในข้อใดมีขนาดความจุน้อยและมากที่สุด
ก. ฮาร์ดดิสก์และดีวีดี
ข.แผ่นฟล็อปปีดิสก์และดีวีดี
ค. ฮาร์ดดิสก์และคอมแพคดิสก์
ง.แผ่นฟล็อปปีดิสก์และคอมแพคดิสก์
18.เมาส์เป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่มีหน้าที่อย่างไร
ก. ควบคุมการชี้ตำแหน่งบนจอภาพ
ข.รับข้อมูลเสียงเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ค. ควบคุมการเคลื่อนที่ของเคอร์เซอร์บนจอภาพ
ง.ข้อ ก และ ค ถูก
19.เครื่องพิมพ์แบบกระทบเหมาะจะใช้พิมพ์งานลักษณะใด
ก. ใบส่งของ รูปภาพคน
ข.ตั๋วเครื่องบิน ใบเสร็จรับเงิน
ค.ภาพวาดลายเส้น รูปภาพสัตว์เลี้ยง
ง.รูปภาพสัตว์เลี้ยง ตั๋วเครื่องบิน ใบส่งของ
20.ข้อใดเป็นฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ทั้งหมด
ก. โมเด็ม เครื่องพิมพ์ เมาส์
ข.สแกนเนอร์ เมาส์ โปรแกรม
ค.ชุดคำสั่ง แป้นพิมพ์ เครื่องพิมพ์
ง.โปรแกรม Paint จอภาพแอลซีดี เมาส์
21.ข้อใดถูกต้อง
ก.Input - Output - Process
ข.Input - Process - Output
ค.Output - Process - Input
ง. Output - Input - Process
22.ถ้าต้องการป้อนข้อมูลเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์จะต้องผ่านอุปกรณ์อะไร
ก. เม้า ข.แป้นพิมพ์
ค.จอภาพ ง.ข้อ A และ B
23.จุดที่กะพริบอยู่บนจอภาพเรียกว่าอะไร
ก. แป้นพิมพ์ ข.จอภาพ
ค.เคอร์เซอร์ ง. เมนู
24.ถ้าต้องการพิมพ์ตัวเลขจะต้องกดปุ่มใดก่อน
ก. Insert ข.Ctrl
ค.NumLock ง. Backspace
25.ผู้ที่ทำหน้าที่เขียนโปรแกรมให้คนอื่นใช้เรียกว่าอะไร
ก. Use ข.Programmer
ค.System Analysis ง. System Manager
26.ปุ่ม BACKSPACE ทำหน้าที่อะไร
ก. เพิ่มข้อความบนจอภาพ
ข.ใช้ลบตัวอักษรทางซ้ายมือของเคอร์เซอร์
ค.ใช้ลบตัวอักษรทางขวามือของเคอร์เซอร์
ง. ใช้พิมพ์ตัวอักษรขนาดใหญ่
27.สแกนเนอร์ทำหน้าที่อะไร
ก. นำเข้าข้อมูล ข.แสดงผลข้อมูล
ค.ประมวลผลข้อมูล ง. นำเข้าและแสดงผลข้อมูล
28.เครื่องพิมพ์มีหน้าที่อะไร
ก. นำเข้าข้อมูล ข.ประมวลผลข้อมูล
ค.แสดงผลข้อมูล ง. นำเข้าและแสดงผลข้อมูล
29.คีย์บอร์ดทำหน้าที่ใกล้เคียงกับอะไร
ก. เครื่องนับเงิน ข.เครื่องคิดเลข
ค.เครื่องคำนวณ ง. เครื่องพิมพ์ดีด
30.การดูว่าเครื่องพิมพ์มีความเร็วมากหรือน้อย ดูได้อย่างไร
ก. จำนวนหน้าต่อนาที
ข.จำนวนหน้าต่อชั่วโมง
ค.จำนวนหน้าต่อวินาที
ง. ขนาดของหน้ากระดาษที่พิมพ์
31.ประโยชน์ของเมาส์ปุ่มขวาคืออะไร
ก. เปิดเมนูลัด ข.ขยายหน้าต่าง
ค.ย้ายไฟล์ ง. ลบไฟล์
32.ข้อใดเป็นการใช้เมาส์ อย่างผิดวิธี
ก. มีแผ่นรองเมาส์เสมอ
ข.ทำความสะอาดลูกกลิ้งบ่อยๆ
ค.เปลี่ยนเม้าส์บ่อยๆ
ง. ซื้อเมาส์ที่เหมาะสมมาใช้งาน
33.อุปกรณ์นี้ทำหน้าที่อะไร
ก. ประมวลผลช้อมูล
ข.อ่านข้อมูลจากซีดีรอม
ค.จำข้อมูลไว้ชั่วคราว
ง. อ่านข้อมูลจากดิสเกตต์
34.หน่วยความจำ RAM หมายถึงอะไร
ก. หน่วยความจำถาวร
ข.หน่วยความจำชั่วคราว
ค.หน่วยความจำขนาดเล็ก
ง. หน่วยความจำขนาดใหญ่
35.หน่วยประมวลผลกลางเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร
ก. หน่วยความจำถาวร
ข.หน่วยความจำชั่วคราว
ค.ไมโครโปรเซสเซอร์
ง. อิเล็กทรอนิกส์คอนดักเตอร์
36.ข้อใดเป็นเครื่องพิมพ์แบบกระทบ
ก. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
ข.เครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน
ค.เครื่องพิมพ์แบบดอทเมทริกซ์
ง. เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์
37.ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ส่วนใดจัดเป็นสมองของเครื่อง
ก. Monitor ข.CPU
ค.Ram ง..Harddisk
38.ข้อใดไม่ใช้ประเภทของโมเด็ม
ก. โมเด็มชนิดกระเป๋า ข. โมเด็ม Laptop
ค. โมเด็มติดตั้งภายนอก ง. โมเด็ม PCMCLA

39.ข้อใดไม่ใช้ข้อดีของ CD-ROM และ DVD
ก. สามารถบรรจุข้อมูลได้มาก
ข. อ่านข้อมูลได้รวดเร็ว
ค. สามารถลบข้อมูลได้ง่าย
ง. พกพาและนำไปใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นได้
40.หน่วยอุปกรณ์ข้อใดที่ไม่มีติดตั้งภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่เครื่องยังสามารถทำงานได้ตามปกติ
ก. หน่วยประมวลผล ข. หน่วยความจำ
ค. หน่วยแสดงผล ง. หน่วยติดต่อสื่อสาร

15 ความคิดเห็น:

 1. ก ง ข ก
  ค ค ข ค
  ก ก ค ก
  ง ง ค ข
  ค ค ข ค
  ง ค ข ค
  ง ง ง ค
  ก ง ค ก
  ง ข ง ค
  ง ก ค ง
  เรียงลำดับตามแนวตั้ง

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. อาจารย์คะ ข้อ9 ไม่ใช่หนึ่งพันล้านไบต์ เหรอคะ

   ลบ
  2. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

   ลบ
 2. ก ง ข ก
  ค ค ข ค
  ก ก ค ก
  ง ง ค ข
  ค ค ข ค
  ง ค ข ค
  ง ง ง ค
  ก ง ค ก
  ง ข ง ค
  ง ก ค ง

  ตอบลบ
 3. หน่วยความจุกิกะไบต์มีความจุโดยประมาณ หนึ่งพันล้านไบต์ ไม่ใช่หรอค่ะหนู่งง

  ตอบลบ
 4. ก ง ข ก
  ค ค ข ค
  ก ก ค ก
  ง ง ค ข
  ค ค ข ค
  ง ค ข ค
  ง ง ง ค
  ก ง ค ก
  ง ข ง ค
  ง ก ค ง

  ตอบลบ
 5. ข้อ 2 ไม่ใช่ ก หรอครับ

  ตอบลบ
 6. ข้อ 2 ผมก็ว่า ก.นะ

  ตอบลบ
 7. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 8. ก ง ข ก
  ค ค ข ค
  ก ก ค ก
  ง ง ค ข
  ค ค ข ค
  ง ค ข ค
  ง ง ง ค
  ก ง ค ก
  ง ข ง ค
  ง ก ค ง

  ตอบลบ
 9. ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

   ลบ
 10. ''
  ก ข ค ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ เชื่อผมถูกร้อยเปอร์เซ็

  ตอบลบ